ทดลองใช้แอพพลิเคชัน Answer Me ภาคสนาม

ความร่วมมือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน Answer Me ของทีมนักวิจัย KKU-FEST เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ในแบบ Context-aware Ubiquitous Learning

[…]