November 11, 2015

หน่วยงาน Integrated STEM Education (i-STEM)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร
หัวหน้านักวิจัยและพัฒนา i-STEM
นักวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Integrated STEM Education (i-STEM) และบ่มเพาะครู STEM แบบเป็นนักเทคโนโลยี
ดร.อนุชา โสมาบุตร
นักวิจัยและพัฒนา i-STEM
นักวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Integrated STEM Education (i-STEM) และบ่มเพาะครู STEM แบบเป็นนักเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยกร ขวัญมา
นักวิจัยและพัฒนา i-STEM
นักวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Integrated STEM Education (i-STEM) และบ่มเพาะครู STEM แบบเป็นนักเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
นักวิจัยและพัฒนา i-STEM
นักวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Integrated STEM Education (i-STEM) และบ่มเพาะครู STEM แบบเป็นนักเทคโนโลยี
อภินันท์ กินนรี
นักวิจัยและพัฒนา i-STEM
นักวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Integrated STEM Education (i-STEM) และบ่มเพาะครู STEM แบบเป็นนักเทคโนโลยี