ทดลองใช้แอพพลิเคชัน Answer Me ภาคสนาม

ความร่วมมือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน Answer Me ของทีมนักวิจัย KKU-FEST เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ในแบบ Context-aware Ubiquitous Learning

 

AnswerMe_Pilot3 AnswerMe_Pilot4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AnswerMe_Pilot1 AnswerMe_Pilot2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *