เตรียมตัวจัดงาน The 1st EP4CBL Workshop ประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Emerging Pedagogies in Computer-based Learning ของนักวิจัยในกลุ่มวิจัย KKU-FEST

EP4CBL_2014_Screenshot test

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาในเครือข่ายของกลุ่มวิจัย ดำเนินงานการจัด Intensive Workshop ครั้งที่ 1 หัวข้อ Emerging Pedagogies in Computer-based Learning ขึ้น ณ งานการประชุมวิชาการ The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE2014) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยและพัฒนาของกลุ่มวิจัย และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *