เครือข่ายวิจัย
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวใหม่

Frontiers of Educational Science and Technology (FEST) Research Network

Revolutionary Science and Technology Education for 21st Century Thai Citizen

เรามุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า ออกแบบ ทดลอง พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและบ่มเพาะโดยความร่วมมือของหลากหลายบริบทมหาวิทยาลัย
Go to หน่วยงานการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

หน่วยงานการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Working Group on Technology-enhanced Learning in Science and Development of Science Teacher Education

Go to หน่วยงานการพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา และระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

หน่วยงานการพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา และระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

Working Group on Development of Educational Software and ICT-based Learning System

Go to หน่วยงานการออกแบบการสอนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และการจัดการศึกษาสำหรับครูผู้เป็นนักเทคโนโลยี

หน่วยงานการออกแบบการสอนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และการจัดการศึกษาสำหรับครูผู้เป็นนักเทคโนโลยี

Working Group on Instructional Design and Development of Learning Environment and Technological Teacher Education

Go to หน่วยงานส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

หน่วยงานส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

Working Group on ICT-enhanced Communication of Science and Technology

Our Products

2
Titration#1

สมรรถนะหลักของเครือข่ายวิจัยเรา

(Core Competencies in Our SIGs)
Differentiate and Personalize Instruction by Technology

เราออกแบบ สร้าง และวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมงานการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้เท่าทันกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z

เราเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฏีการเรียนรู้ลงสู่การเป็นกลยุทธ์และแนวปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้อย่างจำเพาะเจาะจงของผู้เรียน

เราคิดออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนงานทางการศึกษาโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย

เรายินดีที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนางานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ของเราที่ถูกบ่มเพาะขึ้นจากฐานงานวิจัยและการปฏิบัติจริง

  • ทักษะทางเทคโนโลยี

  • ทักษะทางวิธีการสอน

  • ทักษะทางวิศวกรรมซอฟแวร์

  • ทักษะทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี

THE FEST TEAM

เหล่านักการศึกษา (Educators), นักวิจัย (Researchers) และนักพัฒนา (Developers) ในเครือข่ายวิจัย FEST ที่เต็มใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยรุ่นใหม่ร่วมกันกับท่าน

ผศ. ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Technology-enhanced Learning in Science (TELiS) และการพัฒนา Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) สำหรับครู/อาจารย์ผู้สอนทางวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. อิศรา ก้านจักร

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เชี่ยวชาญในการออกแบบการสอน (Instructional Design) โดยใช้เทคโนโลยี และการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม

ผศ. ดร. ปรียา หวังสมนึก

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) พันธุกรรมระดับโมเลกุล (Molecular Genetics) พฤษศาสตร์ (Botany) และการศึกษาทางชีววิทยา (Biology-based Education)

ผศ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิตอลเกมทางการศึกษา (Educational Digital Game) และการสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบไร้เขตขอบ (Ubiquitous Learning System)

ผศ. ดร. จารุณี ซามาตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาโมดูลการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน (ICT-based Learning Module) และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based Education)

ผศ. ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุรี

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เชี่ยวชาญด้าน Technology-enhanced Learning in Science, Technology, and Mathematics (TELSam)

ดร. กรชวัลย์ ชายผา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบซอฟแวร์และระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning System)

ดร. อนุชา โสมาบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชี่ยวชาญการออกแบบการสอน (Instructional Design) และการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์และแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Smart Learning

ดร. ศศิธร ชูแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้และมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

อาจารย์เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บอกเล่าองค์ความรู้

สารพันข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ เหตุการณ์สำคัญที่เข้าร่วม กิจกรรมดำเนินการ และการปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
โดยกลุ่มวิจัยเรา

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

สารพันข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการ ความร่วมมือ เหตุการณ์ทางวิชาการ กิจกรรมต่างๆ และผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นปัจจุบันและกำลังอยู่ในความสนใจของชุมชนวิชาการทางการศึกษา

ติดต่อกลุ่มเรา

ท่านสามารถส่งข้อความถึงเครือข่ายวิจัยเราได้ที่นี่